Fotolexicon, 10e jaargang, nr. 22 (oktober 1993) (nl)

Cas Oorthuys

Flip Bool

Extract

Cas Oorthuys behoorde tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de generatie fotografen die op basis van de Nieuwe Fotografie de ontwikkeling van de documentaire fotografie in Nederland beslissend hebben beïnvloed. Opgeleid en korte tijd werkzaam als architect, maakte hij in 1936 de fotografie definitief tot zijn beroep toen hij in dienst trad bij De Arbeiderspers. Begin 1942 zag Cas Oorthuys zich gedwongen ontslag te nemen en aan het einde van de oorlog raakte hij betrokken bij de activiteiten van de later zo genoemde groep De Ondergedoken Camera. Na de bevrijding ontwikkelde Cas Oorthuys zich tot dé fotograaf van de wederopbouw.

Hij publiceerde een schier eindeloze stroom fotoboeken, grotendeels “in zwart en wit, want dat waren en zijn de kleuren van mijn generatie”, zoals hij het zelf in 1969 kernachtig uitdrukte.

Biografie

.

1908

Casparus Bernardus (Cas) Oorthuys wordt op 1 november te Leiden geboren als vierde kind en eerste zoon van Dorothea Catherina Helena Christina de Stoppelaar (1875-1948) en dominee Gerardus Oorthuys (1876-1959), die zijn loopbaan als predikant in Brakel was begonnen.

1909

De familie Oorthuys verhuist naar Amsterdam.

1921-‘24

Cas Oorthuys volgt drie jaar HBS aan het Amsterdams Lyceum.

1924-‘26

Hij bezoekt de Ambachtsschool aan het Timorplein te Amsterdam.

1926-‘30

Hij begint een studie bouwkunde aan de School voor Bouwkunde, Versierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem en bezoekt na de sluiting van deze school in 1927 de afdeling bouwkunde van de Haarlemse MTS. In deze tijd sluit hij zich aan bij de Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden en zet hij zijn eerste schreden op het gebied van de fotografie. In 1930 voltooit hij zijn studie.

1930-‘32

Als bouwkundige is hij werkzaam bij de gemeente Amsterdam en onder andere betrokken bij het ontwerpen van de markthallen aan de Jan van Galenstraat. In 1932 wordt hij – met vele anderen – als gevolg van de economische crisis ontslagen.

1932

Op 31 augustus trouwt hij met de Montessori-onderwijzeres Sini Broerse. Hij wordt lid van de op 13 februari 1931 opgerichte Vereeniging van Arbeiders-Fotografen.

1932-‘35

Met de schilder Jo Voskuil sticht Cas Oorthuys de werkcombinatie OV 20 voor grafische vormgeving en betrekt hij een door Cok de Graaff voor reclamebureau Sell-More ingerichte fotostudio aan het Prinseneiland 20.

1933

Op 22 januari wordt Gerrit als eerste zoon geboren.

1936

Cas Oorthuys wordt bestuurslid van de mede door hem op 2 juli opgerichte groep ‘foto en film’ van de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van Kulturele Rechten (BKVK) en is medeorganisator van de internationale antifascistische tentoonstelling De Olympiade Onder Dictatuur (DOOD), die vanaf 1 augustus door de BKVK in gebouw De Geelvinck te Amsterdam wordt gehouden. Daarvoor ontwerpt hij met Jo Voskuil het affiche en de omslag van de catalogus. Hij treedt in dienst bij De Arbeiderspers en wordt vast fotograaf van het weekblad Wij. Ons werk, ons leven en dagblad Het Volk.

1937

Op 13 januari wordt Dorothee geboren.

Cas Oorthuys is medeorganisator van de tentoonstelling foto ’37 in het Stedelijk Museum te Amsterdam en ontwerpt het briefpapier en de folder voor deze tentoonstelling. Hij betrekt een zolderkamer aan de Spuistraat 224 en leert zijn latere echtgenote Lydia Krienen kennen.

1939

Op 13 april scheiden Sini Broerse en Cas Oorthuys. Met Eva Loeb, Joop Moes en Claus Kreuzberg huurt Cas Oorthuys twee verdiepingen aan de Kloveniersburgwal 111.

Halverwege het jaar komt ook Lydia Krienen er wonen.

1939

Wanneer de vakgroep fotografie van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) wordt opgericht, treedt hij toe als lid.

1940

Op 3 april trouwt hij met Lydia Krienen en zij betrekken een huis aan de Amstel 3.

1941

Op 15 mei wordt Hannah (‘Hansje’) geboren.

1942

In februari neemt Cas Oorthuys ontslag bij De Arbeiderspers.

1944

Op 4 maart wordt Fenna geboren. Cas Oorthuys wordt in mei door de Duitsers gearresteerd en komt begin augustus weer vrij uit het kamp Amersfoort. Van Dolle Dinsdag tot de bevrijding is hij betrokken bij de later zo genoemde groep De Ondergedoken Camera.

1945

Hij wordt lid van de vakgroep fotografen van de 1 september opgerichte Vereeniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten GKf.

1946

In opdracht van ABC-Press fotografeert Cas Oorthuys de Neurenbergse processen.

Samen met Emmy Andriesse en Hans Wolf bezoekt hij het Wereldvredescongres in Parijs.

1947

Voor uitgeverij Contact en ABC-Press reist hij twee maanden door Indonesië om te fotograferen voor het boek Een staat in wording, dat in juli verschijnt.

1951

Voor de PTT maakt hij een serie kinderzegels.

1951-‘56

Als eerste deeltje in een lange reeks van Contact-fotopockets publiceert uitgeverij Contact Bonjour Paris. Oorthuys maakt voor deze reeks fotopockets reizen door een groot aantal landen van Europa.

1955

Edward Steichen nodigt Cas Oorthuys samen met Eva Besnyö, Emmy Andriesse, Henk Jonker, Hans Schreiner, Ed van der Elsken en Nico Jesse uit deel te nemen aan de tentoonstelling The Family of Man in het Museum of Modern Art te New York.

1956

In opdracht van Bredero’s Bouwbedrijf maakt hij een reis naar Nieuw-Guinea.

1959

Hij maakt voor de Belgische voorlichtingsdienst opnamen in de Congo en aansluitend bezoekt hij voor Billiton de ertsmijnen in Tanganyika en Rhodesië.

Het fotoboek Rotterdam dynamische stad verschijnt.

1960

Op 29 augustus wordt Casper Frank geboren.

1961

De familie Oorthuys verhuist naar Prinsengracht 925.

1964

In opdracht van de PTT ontwerpt hij een serie postzegels bij het 125-jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen.

1967

Voor het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Montreal vervaardigt hij een fotowand.

De familie Oorthuys koopt een buitenhuisje aan de Waaldijk 163 in Brakel.

1969

Samen met Simon Vinkenoog reist hij in opdracht van de Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringen (AMEV) naar de Verenigde Staten om de lancering van de Apollo 11 bij te wonen.

Het Stedelijk Museum in Amsterdam organiseert een solotentoonstelling ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Het boek Mensen/People verschijnt als begeleidende publicatie.

1970

Een kwart eeuw na de bevrijding verschijnt zijn fotoboek 1944-45 het laatste jaar.

1971

Cas Oorthuys wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

1975

Op 29 april brengt de PTT ter herdenking van de bevrijding een postzegel uit naar ontwerp van Oorthuys.

Cas Oorthuys overlijdt onverwacht op 22 juli.

1982

Uitgeverij Fragment te Amsterdam publiceert het boek Cas Oorthuys fotograaf 1908-1975 met een uitgebreide biografie van Sybrand Hekking.

1984

John en Douwes Fernhout maken een film over Cas Oorthuys onder de titel Mijn generatie is zwart-wit.

1990

Het archief van Cas Oorthuys met circa 500.000 negatieven wordt overgedragen aan de Stichting Nederlands Fotoarchief (nu Nederlands Fotomuseum) te Rotterdam.

Beschouwing

Cas Oorthuys begon na de lagere school aan het Amsterdams Lyceum een HBS-opleiding, maar mede door leesblindheid moest hij deze opleiding na drie jaar opgeven. Na twee jaar Ambachtsschool ging hij in Haarlem bouwkunde studeren. Samen met zijn medeleerling Nico de Haas werd hij lid van de Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden (NBAS). Door zijn lidmaatschap van deze libertaire jeugdorganisatie maakte hij zich geleidelijk los van het calvinistische milieu waarin hij als zoon van een predikant opgroeide. In deze Haarlemse tijd zette Cas Oorthuys zijn eerste schreden op het gebied van de fotografie. Het materiaal hiervoor kreeg hij van Loek Zwartser, zoon van de eigenaar van Haarlems grootste fotozaak in die tijd. Helaas zijn er nauwelijks foto’s bewaard gebleven om zich een beeld te vormen van deze eerste fotografische activiteiten.

Na voltooiing van de MTS ging Cas Oorthuys in 1930 samen met Nico de Haas als bouwkundige bij de gemeente Amsterdam werken. Na twee jaar werd hij met vele anderen als gevolg van de economische crisis ontslagen. Net getrouwd met de Montessori-onderwijzeres Sini Broerse moest hij gaan stempelen.

Bij de stempellokalen raakte Cas Oorthuys door de activiteiten van het Werkloozen Agitatie Comité betrokken bij de Communistische Partij Holland (CPH) en de Internationale Roode Hulp (IRH), een organisatie die hulp verleende aan politieke vluchtelingen. Samen met Sini Broerse werd hij lid van de op 13 februari 1931 naar Duits voorbeeld opgerichte Vereeniging van Arbeiders-Fotografen (VAF), die zich ten doel stelde: “(…) arbeiders te scholen op het gebied van de fotografischen arbeid, ten einde hen geschikt te maken tot het doen van opnamen, in verband met acties der revolutionaire arbeidersbeweging”, aldus De Tribune van 25 maart 1931.

Zowel binnen de IRH als binnen de VAF ontplooide Cas Oorthuys fotografische activiteiten. In de invloedssfeer van de links geëngageerde Vereeniging van Arbeiders-Fotografen ontwikkelde hij zijn fotografische visie. Eind januari, begin februari 1932 startte de IRH de uitgave van het maandblad AFweerfront, naar het voorbeeld van de Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ). Nico de Haas was verantwoordelijk voor de vormgeving van dit linkse fotoblad, Jo Voskuil leverde getekende illustraties en Cas Oorthuys zorgde met verschillende andere arbeidersfotografen voor de foto’s. De foto’s werden anoniem gepubliceerd, maar in enkele gevallen staat vast dat Cas Oorthuys er verantwoordelijk voor was. Zo is de foto op de omslag van AFweerfront nummer 5 – gewijd aan de negers van Scotsborough – met zekerheid aan hem toe te schrijven. De opname hiervoor werd gemaakt op de zolder van zijn ouderlijk huis. De fotomontages bij het artikel over ‘De nood der binnenschippers’ van Maurits Dekkers in hetzelfde nummer zijn eveneens zeker van de hand van Oorthuys.

Ook binnen de Vereeniging van Arbeiders-Fotografen werkten de leden anoniem. Dankzij Nico de Haas weten wij achteraf dat Cas Oorthuys aangeduid werd als ‘arfot 2’. Maar voorzover tot nu toe bekend werd deze aanduiding uitsluitend gebruikt voor omslagen van brochures en aan de CPH gelieerde tijdschriften. Hierdoor staat vast dat Cas Oorthuys onder andere verantwoordelijk was voor de omslag van de brochure Triomf van het socialisme. Het tweede 5-jarenplan en voor de omslag van het vijfde nummer van Feiten uit de Sowjet-Unie uit 1932. In Rotterdam waren de activiteiten van de Vereeniging van Arbeiders-Fotografen nauw gelieerd aan die van het arbeiders-schrijvers-collectief Links Richten dat vanaf medio augustus 1932 maandelijks een gelijknamig tijdschrift uitbracht. Paul Schuitema was verantwoordelijk voor de basisomslag, maar Cas Oorthuys ontwierp de omslag voor het negende nummer uit 1933 over de negers van Scotsborough. Hij gebruikte hiervoor overigens twee over elkaar geprojecteerde opnamen van dezelfde neger die eerder op de omslag van AFweerfront was afgebeeld.

Na zijn ontslag bij de gemeente Amsterdam stichtte Cas Oorthuys in het najaar van 1932 samen met J o Voskuil de werkcombinatie OV 20 in een huurpand op Prinseneiland 20 in Amsterdam, waar fotograaf Cok de Graaff voor het reclamebureau Sell-More de eerste professionele fotostudio in Nederland had ingericht. Omdat de resultaten bedrijfsmatig tegenvielen, kon Cas Oorthuys deze studio en de apparatuur met financiële steun van zijn vader overnemen. Naast enkele opdrachten voor commerciële advertenties, kwam het – veelal onbetaalde – werk vooral uit de politieke en culturele hoek. De opdrachten varieerden van fotomontages voor de vitrines van bioscoop De Uitkijk, filmadvertenties, omslagen voor boeken van de Wereldbibliotheek, tot brochures van de CPH zoals Plan van actie voor arbeid en brood uit 1935. Hoewel de werkcombinatie OV 20 rond het midden van de jaren dertig officieel ophield te bestaan, bleven Oorthuys en Voskuil incidenteel samenwerken. Maar Oorthuys manifesteerde zich vanaf 1935 ook steeds vaker als zelfstandig ontwerper. Zo ontwierp hij in 1935 de omslag van het tijdschrift Filmliga voor het speciale dubbelnummer 7/8 van Hans Richter. De tekst is grotendeels in onderkast gezet, met een getekende filmstrip die de foto van Charlie Chaplin doorsnijdt en in diagonaal de titel ‘bijdrage tot de aesthetiek van de film’. Oorthuys toont zich met dit ontwerp een duidelijk aanhanger van de Nieuwe Typografie zoals die vanaf de tweede helft van de jaren twintig in Nederland vooral door Paul Schuitema en Piet Zwart was gepropageerd.

In 1935 startte de sociaal-democratische uitgeverij De Arbeiderspers het weekblad Wij. Ons werk, ons leven. Nico de Haas was verantwoordelijk voor de vormgeving, Jo Voskuil voor de getekende illustraties en Cas Oorthuys was er vanaf het begin bij betrokken als fotograaf, zij het aanvankelijk zonder dienstverband. In het derde nummer werd hij als volgt geïntroduceerd: “Ditmaal is het de jonge Hollandsche kunstfotograaf Oorthuys, van wien we een exclusieve ‘Wij’-foto brengen. Zijn werk zal ongetwijfeld in de toekomst aandacht in breder kring vragen. ‘Wij’ zal in de volgende nummers verschillende artistieke prestaties van deze camera-artiest aan het Hollandsche publiek presenteren.” De opnamen van hem die aanvankelijk in Wij werden gereproduceerd verraden duidelijk de invloed van de Nieuwe Fotografie. Maar toen Cas Oorthuys in 1936 als vast fotograaf in dienst trad van De Arbeiderspers voor Wij en dagblad Het Volk ontwikkelde hij zich steeds meer tot een reportagefotograaf met een scherp oog voor de mens in zijn sociale omgeving.

Terwijl Cas Oorthuys in dienst was van de sociaal-democratische uitgeverij De Arbeiderspers, bleef hij nauwe connecties onderhouden met de CPH en aan haar gelieerde anti-fascistische organisaties. Zo behoorde hij op 2 juli 1936 tot de oprichters van de groep ‘foto en film’ van de Bond ter Verdediging van Kulturele Rechten (BKVK) en vormde hij met Carel Blazer en Nico de Haas het eerste bestuur. Aanleiding tot de formering van deze groep binnen de in 1935 opgerichte BKVK vormde de voorbereiding van de anti-fascistische tentoonstelling De Olympiade Onder Dictatuur (DOOD), die van 1 augustus tot 16 september 1936 in gebouw De Geelvinck te Amsterdam werd gehouden als protest tegen de Olympische Spelen in Berlijn. Oorthuys ontwierp met Voskuil het affiche en de omslag van de catalogus, die duidelijk de invloed verraden van de fotomontages van John Heartfield in de AIZ. Hetzelfde geldt voor de omslag van een brochure die zij samen in 1936 verzorgden.’ Eenheid voor vrede en socialisme – Tegen oorlog en fascisme.

Kort na de tentoonstelling DOOD deed zich overigens een incident voor dat Oorthuys en zijn geestverwanten diep geschokt moet hebben. Van de ene op de andere dag liep zijn vriend en collega Nico de Haas over naar het fel bestreden fascistische kamp en werd vast medewerker van het nieuwe dagblad van de NSB, Het Nationale Dagblad, dat vanaf 2 november 1936 verscheen. Dit is des te wranger omdat Nico de Haas zich in beeld en geschrift vanaf midden jaren dertig had opgeworpen als dé propagandist van de Nieuwe Fotografie. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het speciale nummer over fotografie van het architectuurtijdschrift De 8 en Opbouw dat op 8 februari 1936 verscheen omdat: “(…) de redaktie van dit blad de ontwikkeling van de nieuwe fotografie als een der uitingen ziet van een streven, dat nauw verband houdt met de beweging op eigen gebied.” Van Cas Oorthuys is er een haarscherpe detailopname van een hand in opgenomen ter illustratie van de wijze waarop de Nieuwe Fotografie afrekent met de achterhaalde artistieke aanpak van de kunstfotografie.

Na de tentoonstelling DOOD was Cas Oorthuys met Carel Blazer betrokken bij de organisatie van de reizende expositie voor het Comité Hulp aan Spanje die op 1 februari 1937 werd geopend. Daarbij verscheen de door hem en Voskuil ontworpen brochure Fascisten verwoesten Spanje. Aansluitend behoorde hij tot de initiatiefnemers en organisatoren van de tentoonstelling foto ’37. Deze manifestatie werd van 19 juni tot 19 september 1937 door de fotografenleden van de BKVK georganiseerd, onder auspiciën van de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK) die over tentoonstellingsruimte in het Stedelijk Museum te Amsterdam kon beschikken. Op papier was Paul Schuitema voorzitter van de tentoonstellingscommissie, maar het feitelijke werk werd verricht door Eva Besnyö als secretaris-penningmeester en Cas Oorthuys als vertegenwoordiger van de jongere generatie fotografen. Bovendien verzorgde Oorthuys het briefpapier en het begeleidende vouwblad, dat achteraf een belangrijke bron van informatie vormt over de exposanten en de opzet van de tentoonstelling. Naast portretten was Cas Oorthuys vertegenwoordigd in de zaal gewijd aan de reportagefotografie en had hij samen met de andere fotografenleden van de BKVK meegewerkt aan een grote fotomontage over het leven in de hoofdstad. In een speciaal aan foto ’37 gewijd nummer van Prisma der kunsten is van Oorthuys onder andere een illustratie opgenomen waaruit blijkt dat de principes van de Nieuwe Typografie niet langer heilig waren. Naast en in combinatie met foto’s duiken getekende illustraties op, iets waar de pioniers van de Nieuwe Typografie zich aanvankelijk juist zo tegen hadden verzet. De illustratie die Oorthuys in 1938 ontwierp voor de achterzijde van de omslag van de brochure Nood in China! toont dezelfde kenmerken.

Door de tentoonstelling foto ’37 werd niet alleen de toon gezet voor de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie na de Tweede Wereldoorlog, maar werd ook de basis gelegd voor de GKf als belangrijkste naoorlogse beroepsorganisatie van fotografen. Eind 1939 meldden Emmy Andriesse, Eva Besnyö, Carel Blazer, Wim Brusse, Jan Kann, Cas Oorthuys, Claar Pronk en Lex Metz zich als lid aan bij de VANK en vormden binnen deze vereniging een nieuwe vakgroep fotografie.

Hoewel de pers na de inval van de Duitsers in mei 1940 onmiddellijk werd gekneveld, bleef Cas Oorthuys tot begin 1942 bij De Arbeiderspers werken voor hij ontslag nam. Maar de gevolgen van de Duitse bezetting deden zich in toenemende mate voelen en het actieve verzet begon te groeien. Nadat uitgeverij De Arbeiderspers onder Duitse directie was gesteld, keerde Nico de Haas er terug. Omdat vrijelijk kon worden geput uit het foto- en negatievenarchief van De Arbeiderspers, plaatste Nico de Haas als redacteur van het blad Hamer van de Volksche Werkgemeenschap menige foto van Cas Oorthuys en Charles Breijer, die vanaf 1938 eveneens in vaste dienst was bij deze uitgeverij. Gezien hun nauwe connecties met het verzet mag het duidelijk zijn dat dit bepaald niet strookte met hun intenties. Oorthuys raakte betrokken bij de in 1942 opgerichte Persoonsbewijzen Centrale en maakte pasfoto’s voor vervalste persoonsbewijzen. Ondertussen hield hij zich onder andere in leven door een opdracht van uitgeverij Contact voor een uit te geven boek over landbouw. In mei 1944 werden de contacten met de verzetsgroep van Paul Guermonprez hem door een ongelukkige samenloop van omstandigheden bijna fataal. Toen hij in verband met bonkaarten voor onderduikers een bezoek bracht aan Guermonprez’ huisgenoot, de architect J.J. van der Linden, werd hij tijdens een overval door de Duitsers opgepakt. Uiteindelijk belandde hij in het kamp Amersfoort. Tot verbazing van hemzelf en ieder ander kwam hij in augustus weer vrij, vermoedelijk op voorspraak van Nico de Haas, die zich al snel na de Duitse inval had opgewerkt tot een vooraanstaande Nederlandse SS-er. Vrijgekomen uit het kamp Amersfoort vond Cas Oorthuys aansluiting bij de – later zo genoemde – groep De Ondergedoken Camera die rond Dolle Dinsdag op initiatief van de Duitse emigrant Fritz Kahlenberg en de oud-militair Tony van Renterghem werd geformeerd. Doel was in eerste instantie om de algemeen verwachte bevrijding fotografisch te gaan documenteren. Maar toen die uiteindelijk nog een lange en barre hongerwinter op zich liet wachten, werden honger en verzet de voornaamste onderwerpen van hun foto’s. Daarbij werden de nodige risico’s gelopen, vooral toen door de bezetter vanaf 20 november 1944 een algeheel verbod werd afgekondigd op “het fotografeeren, filmen, teekenen, alsmede het op eenigerlei andere wijze afbeelden van personen en zaken, welke zich buiten besloten ruimten bevinden”.

Te beginnen met het speciale nummer ‘Er moet veel strijd gestreden zijn…’ van De Vrije Katheder en het boek Amsterdam tijdens de hongerwinter hebben de foto’s van deze Amsterdamse groep het beeld van de Duitse bezetting in belangrijke mate bepaald. De door Dick Elffers verzorgde omslagen van beide publicaties worden gesierd door foto’s van Cas Oorthuys van een vrouw met een stuk brood in close-up. Een foto uit deze serie bereikte later een miljoenenpubliek via de in 1955 door Edward Steichen georganiseerde tentoonstelling en publicatie The Family of Man. In 1970 bundelde Cas Oorthuys zelf een ruime keus uit zijn oorlogsfoto’s in het boek 1944-45 het laatste jaar. Een verslag in foto’s over onderdrukking en bevrijding.

In het voorwoord in 1944-45 het laatste jaar schrijft Oorthuys over “(…) de lang verwachte maar niet vrolijke bevrijding”. De oorlog heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Desondanks ontplooide hij een werkkracht als nooit tevoren en begon hij zijn dertigjarige carrière als freelance fotograaf. Daarbij trof hij zijn fotografische vrienden uit de BKVK, de VANK en het verzet in de vakgroep fotografen van de 1 september 1945 opgerichte Vereeniging van Beoefenaars der Gebonden Kunsten GKf.

Al snel werd duidelijk dat het maken van fotoboeken zijn grote voorliefde had. In 1946 verscheen Landbouw als eerste boek met uitsluitend foto’s van zijn hand. Het was een coproductie van het Agrarisch Fonds en Contact, een Amsterdamse uitgeverij waarvoor hij in de loop der jaren ongeveer zeventig boeken zou samenstellen. De naoorlogse voortzetting van de serie De schoonheid van ons land, waaraan hij samen met verschillende andere GKffotografen werkte, nam daarbij aanvankelijk een belangrijke plaats in.

Ondertussen begon ook het buitenland te lokken. In september/oktober 1946 woonde hij in opdracht van ABC-Press in Duitsland de Neurenbergse processen bij en begin 1947 reisde hij in opdracht van hetzelfde persbureau en uitgeverij Contact twee maanden door Indonesië. Doel van deze reis was het maken van opnamen voor een fotoboek dat in juli van hetzelfde jaar zou verschijnen onder de titel Een staat in wording. Vormgegeven door Cas Oorthuys zelf, pleitten de foto’s en de tekst van onderwijsdeskundige Albert de la Court ondubbelzinnig voor een vreedzame oplossing van het streven naar onafhankelijkheid. Maar het boek was nog niet verschenen of de eerste politionele actie was in volle gang; een teleurstelling voor menigeen die zich nog maar zo kort geleden had verzet tegen de Duitse bezetting van ons land.

Ruim tien jaar na de tentoonstelling foto ’37 bood het Stedelijk Museum te Amsterdam de – inmiddels uit zestien leden bestaande – GKf ruimte voor de tentoonstelling Foto ’48. Het speciale nummer van de Kroniek van Kunst en Kuituur dat als catalogus bij de tentoonstelling fungeerde, is als een manifest op te vatten voor de reportagefotografie en de aandacht voor de mens in de fotografie. Wat Oorthuys betreft wordt dit geïllustreerd door een drietal Indonesische opnamen, waarover Piet Zwart in zijn artikel ‘Gereinigde fotografie’ opmerkte: “(…) wie gaf een overtuigender beeld van het vertrouwen in de eigen kracht tot de opbouw van een nieuwe maatschappelijke orde dan Cas Oorthuys in zijn Indonesische foto’s? Hij drukte de physiognomie van een naar vrijheid strevend volk in onze handen.”

Toen Nederland zich materieel langzamerhand begon te herstellen van de Tweede Wereldoorlog, ontstonden er voor fotografen belangrijke mogelijkheden voor opdrachten van het bedrijfsleven. In 1950 verscheen het boek Veertig jaar Draka als een van de eerste bedrijfsboeken waarvoor Cas Oorthuys alle foto’s heeft gemaakt. De opdracht hiervoor dankte hij aan zijn jongere broer Frans, die als jurist werkzaam was bij deze Amsterdamse draad- en kabelfabriek. De geleidelijke wederopbouw van Nederland spreekt ook uit de serie kinderpostzegels die Oorthuys in 1951 voor de PTT ontwierp. In navolging van de postzegels die Zwart, Kiljan en Schuitema begin jaren dertig ontwierpen, zijn er fotomontages voor gebruikt. Op elk der vijf zegels is een portret van een kind – onder wie zijn eigen dochter Hansje – tegen de achtergrond van een typisch aspect van Nederland geplaatst, waarbij op drie zegels de (woning)bouw en industrie wordt getoond. Door de stijgende welvaart begon naast het binnenlands toerisme ook het reizen naar het buitenland tot de mogelijkheden te behoren voor grotere groepen in de samenleving. Hierop inspelend kreeg Cas Oorthuys van uitgeverij Contact opdracht om een boekje over Parijs te maken, dat in 1951 verscheen onder de titel Bonjour Paris. Bonsoir Paris. Au Revoir Paris. Parijse begroetingen door Cas Oorthuys en Jan Brusse. Het stofomslag werd door J an van Keulen ontworpen. Door het succes van dit boekje ontstond het idee om een serie fotopockets te maken. Tussen 1951 en 1965 zijn bijna veertig deeltjes met foto’s van Oorthuys verschenen, waarvan verschillende ook door buitenlandse uitgevers in Engels-, Frans- en Duitstalige edities op de markt werden gebracht. Voor deze Contact foto- en reispockets bezocht Oorthuys een groot aantal landen van Europa, vaak in gezelschap van de auteurs. In samenspraak met de uitgeverij werd na thuiskomst een selectie gemaakt uit de duizenden negatieven die hij van al deze reizen mee naar huis bracht. De vormgeving van de pockets was afgestemd op het vierkante negatiefformaat van de Rolleiflex-camera die Oorthuys zijn leven lang bij voorkeur heeft gebruikt.

Naast deze fotopockets verschenen bij uitgeverij Contact enkele grotere boeken van Cas Oorthuys over Nederland en Nederlandse steden en bij de Engelse uitgever Cassirer over Oxford. De meest opmerkelijke uitgave is ongetwijfeld Rotterdam dynamische stad uit 1959, waarover Elseviers Weekblad van 11 juli 1959 schreef: “Zo ooit een foto-uitgave het predicaat ‘perfect’ zou mogen ontvangen, dan is het wel Cas Oorthuys’ monumentale fotoboek Rotterdam, dynamische stad… Bij het doorbladeren van dit schitterende boek ziet men in één oogopslag dat de fotograaf als het ware bezeten is geweest van de geweldige dynamiek, die Nederlands tweede stad en ‘s werelds tweede haven in zich bergt. Daarom past een eresaluut voor de Amsterdammer Oorthuys, die met een Rotterdams fotoboek de erepalm haalt. De erepalm voor een lichtgeschreven epos van een stuk Nederland, waar een smeltkroes van menselijk vernuft, bedrijvigheid en doorzettingsvermogen, een conglomeraat van staal, steen, olie en water, van heistellingen en bruggen, kranen en elevatoren, van flats, pakhuizen en oceaanreuzen een havenstad doen verrijzen, die nergens in deze wereld zijn weerga zal kennen.”

De keerzijde van het optimisme dat dit boek uitstraalt, vormt het boek De toekomst in uw handen over de gevaren van het atoomtijdperk. A. den Doolaard kreeg hiervoor in 1955 de opdracht van De Vredesbibliotheek in Oslo en vroeg Cas Oorthuys om voor de foto-illustraties te zorgen. Hiervoor kon hij toen al uit zijn zorgvuldig op onderwerp geordende en door contactafdrukken toegankelijke archief putten.

De tentoonstelling E’55 in de Rotterdamse Ahoy-hal markeert de kentering in de Nederlandse economie. Cas Oorthuys was verantwoordelijk voor de vormgeving van het affiche waarop zijn dochter Fenna figureert. Hij leverde een groot aantal monumentale fotovergrotingen die de groei en bloei van Nederland als industrieland moesten verbeelden. Deze ervaring hielp hem later, toen hij de opdracht kreeg om voor de Wereldtentoonstelling van 1967 in Montreal een gigantische fotowand te maken over alle mogelijke aspecten van de Nederlandse samenleving. Ook hiervoor kon hij het benodigde materiaal uit zijn archief putten, dat inmiddels was verrijkt met ontelbare beelden van de industriële ontwikkeling die Nederland had doorgemaakt.

Van 1955 tot 1966 was drukkerij Meijer in Wormerveer een belangrijke opdrachtgever voor Cas Oorthuys. Deze uitgever specialiseerde zich in uitgaven voor en over het Nederlandse bedrijfsleven (onder de naam Meijer Pers en Meijer’s Industriële Uitgeverij). Bijna twintig boeken over verschillende soorten bedrijven zijn het resultaat. De vormgeving door vooraanstaande ontwerpers en teksten van belangrijke auteurs dragen er toe bij dat deze bedrijfsboeken tot de fraaiste naoorlogse Nederlandse publicaties behoren. Opmerkelijk in de bedrijfsboeken van Cas Oorthuys is de aandacht voor de rol van de mens achter de machine. De meeste bedrijfsreportages betroffen Nederland, maar dit soort opdrachten brachten hem ook een enkele maal in het buitenland. Hij fotografeerde in 1956 in Nieuw-Guinea voor Bredero’s Bouwbedrijf, dat door zijn vriendschap met directeur Jan de Vries een van zijn grootste opdrachtgevers was. Via Karel Jonckheere ontving hij in 1959 een uitnodiging van de Belgische voorlichtingsdienst om drie maanden door de Congo te reizen met het doel een fotoboek te maken. Door de onafhankelijkheid van de Congo bleven de plannen voor een boek echter op de plank liggen. Pas in 1992 werden zijn Congo-foto’s in boekvorm gepubliceerd. Aansluitend op zijn Congo-reis bracht Oorthuys voor Billiton bezoeken aan de ertsmijnen in Tanganyika en Rhodesië.

Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag bood het Stedelijk Museum in Amsterdam Cas Oorthuys de gelegenheid voor een solotentoonstelling. Deze jubileumtentoonstelling vond in 1969 plaats onder de titel Over mensen en bij uitgeverij Contact verscheen een boek onder de titel Mensen/People met een keuze uit zijn oeuvre. In het voorwoord vatte Cas Oorthuys zijn leven en streven als volgt samen: “Ik leef al meer dan zestig jaar – dus het meeste zit er op. Ik werd geboren in 1908 en twee wereldoorlogen zijn wel veel in één leven, en crisis en armoede, en in de oorlog stierven veel vrienden en we waren bang en nu is er altijd wel oorlog, maar god zij dank nog niet hier. Wij zitten in de welvaart en eten te veel en zijn toerist in arme landen waar de mensen vrolijk zijn en lachen omdat ze niets anders geleerd hebben, en veel op het hoofd dragen omdat het niet anders kan en zelfs water gedragen moet worden. Ik maak er foto’s van, ook als ze op straat van de honger sterven; ze kunnen niets terug doen. Ik hou van de mensen, maar heb wel angst voor wat we elkaar allemaal aandoen. Goering en een heleboel anderen wensten we dood en ze zijn soms nu ook dood. De TV kan meer dan wij fotografen, op de TV zie je de mensen vermoorden in je kamer.”

Boek en tentoonstelling bevatten dezelfde foto’s, ingedeeld in vijftien thematische groepen met steeds acht beelden, beginnend met de dood en eindigend met lachen. Deze indeling was technisch bepaald, aldus Oorthuys zelf in De Uitkrant (Amsterdam) van november 1969: “Zoals een architekt een systeem voor zijn bouwwerk zoekt – ik ben altijd bouwkundige gebleven, die ik éérst was, vóór de krisis mij, net als Carel Blazer, tot de fotografie bracht; ik zou nog architekt willen worden… – zo heb ik als fotograaf een systematische indeling gezocht. Die vond ik druktechnisch: acht foto’s op één vel. Dat betekent bij 15 verschillende onderwerpen 8 maal 15 is 120 foto’s.” Vijftien bevriende schrijvers met wie hij vooral had samengewerkt aan de reeks Contact fotopockets en de bedrijfsboeken van Meijer Pers verzorgden teksten bij de foto’s, waarvan de oudste – een portret van zijn vader, dominee Oorthuys – uit 1935 dateert en de laatste uit 1969: de lancering van de Apollo 11 voor de eerste maanlanding die hij in opdracht van de AMEV met Simon Vinkenoog bijwoonde. Het hele project Mensen/People was eigenlijk een gezamenlijk product van alle mensen met wie Cas Oorthuys in de loop van de jaren had samengewerkt: zijn vrouw Lydia hielp zoals gewoonlijk bij de keuze van de foto’s uit het archief, zijn dochter Hansje verzorgde de typografie van het boek, de afdrukken werden gemaakt door Wies Meertens – van 1956 tot 1975 zijn vaste doka-assistente – en Michiel Kort. De foto’s werden geretoucheerd door administratief medewerkster Willy Groenestein en vervolgens opgeplakt voor de tentoonstelling die zijn schoonzoon Boris Roos had ontworpen. Een door Kalman Gall voor de VARA gemaakte film van twintig minuten begeleidde de tentoonstelling, die in 1971/1972 ook in Moskou, Leningrad, Minsk en Kiev werd getoond.

Ter gelegenheid van de vijfentwintigjarige herdenking der bevrijding stelde uitgeverij Contact Oorthuys voor om zijn foto’s van de bezetting en bevrijding te bundelen in het boek 1944-45 het laatste jaar, dat verscheen op hetzelfde formaat en met dezelfde vormgeving als Mensen/People. Terugblikkend schreef Cas Oorthuys in ‘Hollands Dagboek’ in het NRC Handelsblad van 24 augustus 1974: “Las een recensie van Bert Sprenkeling in Het Parool, [over de tentoonstelling Mooie Vrijheid in de Nieuwe Kerk in Amsterdam – FB] Hij vindt eigenlijk alleen mijn oorlogsfoto’s goed, met zo’n recensie kan ik rustig doodgaan. Ik denk zelf dat het boek ‘het laatste jaar’ op de duur misschien m’n beste boek zal blijken.” Nog geen jaar later overleed Cas Oorthuys op 22 juli 1975 onverwacht op 66-jarige leeftijd, nadat hij nauwelijks drie maanden eerder als laatste grote opdracht een postzegel voor de PTT had ontworpen ter gelegenheid van de inmiddels dertigjarige herdenking der bevrijding. Hoewel het Cas Oorthuys veel moeite kostte om de essentie van de oorlog en bevrijding op zo’n klein vlakje samen te vatten, is het resultaat van een grote eenvoud door de combinatie van een oog van zijn dochter Fenna en prikkeldraad als symbolen voor de toekomst en onderdrukking.

Na het overlijden van Cas Oorthuys besloot zijn weduwe Lydia Oorthuys de exploitatie van het archief voort te zetten. In dertig jaar was dit met tomeloze energie opgebouwde archief uitgegroeid tot een van de omvangrijkste negatievenarchieven van Nederland met circa een half miljoen beelden. Bovendien was het één van de best toegankelijke negatievenarchieven. Om de gebruiksmogelijkheden beter in kaart te brengen, ontwierp dochter Hansje een folder die helder en schematisch aangeeft welke onderwerpen en landen door Cas Oorthuys werden vastgelegd. Vijftien jaar lang beheerde Lydia Oorthuys het archief dat dag in dag uit voor talloze doeleinden en toepassingen werd gebruikt, alvorens het in 1990 over te dragen aan de Stichting Nederlands Fotoarchief in Rotterdam. Met name door recente boekpublicaties van de Rotterdamse uitgeverij DUO/DUO – zoals Rotterdam, dynamische stad 1950-1990 (1990), Guaranteed Real Dutch Congo (1992) en Cas Oorthuys. Werken in de bouw 1946-66 (1992) – blijkt dat het archief van Cas Oorthuys nog steeds een schat aan ongepubliceerde beelden bevat die getuigen van zijn heldere en humane kijk op de mens.

In de ruim veertig jaar die Cas Oorthuys werkzaam was als fotograaf heeft hij een bijzonder tijdsbeeld gegeven van de Nederlandse samenleving. Hoewel hij middenjaren dertig een serie portretten maakte met een 6×9 cm platencamera op wielen, was hij zijn hele leven lang bij uitstek een reportagefotograaf. Zijn voorkeur ging uit naar de 6×6 cm Rolleiflex, ook al werkte hij vanaf de jaren zestig in verband met zijn teruglopende gezichtsvermogen steeds meer met een kleinbeeldcamera.

Cas Oorthuys beschreef zijn eigen werkwijze in een interview met Han G. Hoekstra voor het radioprogramma Vragenvuur als volgt: “Ieder ding fotografeer ik minstens tien keer. Ik draai er gewoon om heen, een kerk, een plein, een situatie… Ik draai gewoon aldoor maar rond en denk: ik heb het! Dat is mijn manier.” Deze werkwijze verklaart de omvang van het archief dat hij in dertig jaar opbouwde.

Belangrijker is echter de hoge kwaliteit van de stroom beelden die hij dagelijks produceerde. Geschoold door de Nieuwe Fotografie om de werkelijkheid onverbloemd en haarscherp vast te leggen, was hij gecombineerd met zijn maatschappelijk engagement in staat het leven en streven van de mens steeds opnieuw met een sterk vormgevoel en vanuit onverwachte gezichtshoeken in beeld te brengen. Door zijn gevarieerde opdrachtenpraktijk, grote werkkracht en scherp waarnemingsvermogen creëerde hij een oeuvre dat als geheel en door de individuele beelden een uniek tijdsbeeld geeft. Zo zeer, dat de tekst van een advertentie voor de Fotografie Biënnale Rotterdam in 1988 luidde: “Sinds Oorthuys eindelijk weer iets om naar uit te kijken.”

Documentatie

Primaire bibliografie

DJ. Maltha (tekst), Landbouw, Amsterdam (Contact) 1946.

D.A. Tamminga (tekst), Een halve eeuw Coöperatieve Zuivelorganisatie. 1897-1947. Gedenkschrift bij het vijftigjarig bestaan van de “Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland”, z.p., z j . (1947).

Alb. de la Court (tekst), Een staat in wording. Foto-reportage over het Indonesië van heden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1947).

C.H.J. Maliepaard (hoofdred.), Rundvee, Amsterdam (Contact) 1948.

Evert Zandstra en Cas Oorthuys, Zwervend door Nederland, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1950 (idem: kortere versie van dit boek).

C.H.J. Maliepaard (hoofdred.), Trekpaarden, Amsterdam (Contact) 1950.

Veertig jaar DRAKA. Geschiedenis van de N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek Amsterdam. Geschreven ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan dezer onderneming. 1910. 20 april. 1950, z.p., z.j. (1950).

Bert Decorte e.a. (tekst), Het Vlaamse landschap, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1951 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 9).

C.J. Kelk (tekst), Nederland in foto’s, Amsterdam (Contact) 1955 (met Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse tekst).

D. van der Linden (tekst), Helmond, een kasteel tussen fabrieken, Helmond z.j. (ca. 1955).

J.W. de Boer (tekst), Rotterdam dynamische stad, Amsterdam (Contact) z.j. (1959) (idem Engelse editie).

D. Dresden, J J . Vriend enj. de Vries (redactie), BBB. Bouwen en industrie. Bouwen en speurwerk. Bouwen en organisatie, Utrecht (Bredero’s Bouwbedrijf N.V.) 1960.

Hans Andreus (tekst), 125 Jaar Koninklijke Jutespinnerij en -weverij Ter Horst & Co N.V. Rijssen Holland. 1835-1960, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (1960).

Max Dendermonde, Onderdak voor ruimte/Ruimte voor onderdak, Utrecht (Verenigde Bedrijven Bredero N.V. Bredero Vast Goed N.V.) z.j.

Max Dendermonde, Een eeuw door weer en wind. ‘s Werelds wel en wee gedurende honderd jaren varen met Vinke & Co, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (ca. 1960), p. 20, 61-85, 87-93.

Max Dendermonde (tekst), Toegang tot de toekomst. De bouw van de nieuwe Havenmond bij Hoek van Holland in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Combinatie Havenmond Hoek van Holland, Nijmegen (Kon. Drukkerij Thieme) z.j.

Bert Schierbeek (tekst), De draad van het verhaal, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (1960).

Evert Zandstra, Zwervend door Nederland. Deel I Gelderland, Overijssel, Utrecht en het Gooi, Noord-Brabant en Limburg, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1962.

Diergeneeskunde nu. Een selectie foto’s uit het beroep. Samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Maatschappij voor Diergeneeskunde, Utrecht 1962.

Evert Zandstra, Zwervend door Nederland. Deel II Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1963.

Gerrit Kouwenaar en Jan Mastenbroek (tekst), Amsterdam onze hoofdstad, Amsterdam (Contact) 1963.

Alan Bullock (voorwoord), Term in Oxford, Oxford/Amsterdam (Bruno Cassirer/Contact) 1963.

J.G. Elburg (tekst), Breda, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (ca. 1964).

Max Dendermonde (samenstelling), Een eeuw aan banden. Honderd jaar Vullinghs Heeze, Wormerveer (Meijer Pers) z.j. (1965).

Max Dendermonde (red.), Samen leven met het leven, Wormerveer (Meijer Pers n.v.) z.j. (1966).

W.Jappe Alberts e.a. (tekst), Arnhem, Amsterdam (Contact) 1967 (idem Duitse en Engelse editie).

Wim Alings Jr. (samenstelling), De mens in de delta. Montreal Expo ’67, Wormerveer (Meijer Pers n.v.) 1968.

Mensen/People, Amsterdam (Contact) 1969.

1944-45 het laatste jaar. Een verslag in foto’s over onderdrukking en bevrijding, Amsterdam (Contact) 1970.

Cas Oorthuys. Amsterdam 1944/45, in Album 1 (mei 1970) 4, omslag, p. 26-39 (met foto’s).

Bert Schierbeek (tekst)/Cas Oorthuys (vormgeving en foto’s), Feest in Utrecht. Dit is een verslag in foto’s van aankomst, ontvangst, diner en feest en het afscheid van het feest 50 jaar Bredero (…), Utrecht (Verenigde Bedrijven Bredero N.V.) 1971.

Hollands Dagboek, in NRC Handelsblad 24 augustus 1974.

Bertus G. Antonissen (tekst), Reve/Hermans. Een anekdote, Rotterdam (Cremers) 1988.

Guaranteed Real Dutch Congo, Rotterdam (DUO/DUO) 1992.

Mensen aan de stroom. Reisimpressies van Cas Oorthuys in Belgisch Congo 1959, Tervuren (Museum voor Midden-Afrika) 1992.

foto’s in (belangrijkste fotopublicaties):

Max Dendermonde, …een steen is een steen is een stad… De geschiedenis van Bredero, z.p. (Utrecht) z.j.

Jan Mastenbroek (tekst), N.D.S.M. Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij V.O.F., Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j.

Max Dendermonde (tekst), Synthese. Kunstharsfabriek Synthese N.V. Katwijk Holland, z.p., z.j., ongepag.

Auteur onbekend, Adriaan Volker Huis, z.p., z.j., ongepag.

Auteur onbekend, Bruynzeel, z.p. (Bruynzeel bv, Public Relations) z.j., p. 5, 10-11, 16, 18, 20-22, 24, 26, 28, 34, 36-38, 41-42.

Wij. Ons werk ons leven 1935-1940. Catalogus tent. foto ’37, Prisma der Kunsten 1937 (speciaal nummer), p. 112, 127, 133.

P.J. Mijksenaar (red.), Om het dagelijks brood, Amsterdam (ARBO) 1939, na p. 40, na p. 48, na p. 56, na p. 72, na p. 104, na p. 136, na p. 152, na p. 168, na p. 184, na p. 200, na p. 216.

Walter Brandligt e.a. (tekst), Het landschap, Amsterdam (Contact) 1941, geh. herz. en verm. dr., afb. 25, 68, 85, 145, 150-152, 178-180 (serie: De schoonheid van ons land, deel 1).

W.J. van Balen e.a. (tekst), De steden, Amsterdam (Contact) 1941, geh. herz. en verm. dr., afb. 41, 123, 141, 170-171, 178-180 (serie: De schoonheid van ons land, deel 2).

Foto Kalender naar fotografische opnamen van Cas Oorthuys 1943, z. p. 1942.

Norman Phillips en J. Nikerk, Holland and the Canadians, Amsterdam (Contact) z.j. (1946), p. 1,4-12, 14-15,21,29,31,33,41, 49, 52, 54, 56-57, 69, 72 (idem: Nederlandse editie).

Max Nord (inl.), Amsterdam tijdens de hongerwinter, Amsterdam (Contact in samenwerking met De Bezige Bij) z.j. (1947), ongepag.

Johan Luger (inl.), Nederland. Zoals de toerist het ziet/The Netherlands. Seen by the tourist, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1947 (met Engelse en Nederlandse tekst).

Th.P. Tromp, Verwoesting en wederopbouw/Revival of the Netherlands, Amsterdam (Contact) z.j. (1948), afb. 1-3, 11-13, 17, 30-32, 36, 38-39, 41. 43-44, 47, 49, 52, 56, 74-76, 82, 91-97, 99-104.

Walter Brandligt e.a. (tekst), Het landschap, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1948, afb. 4-5, 8-16, 20-25, 27-30, 32-38, 40-46, 49-57, 60-63, 66, 68-73, 76, 78-83, 85-96, 98-101, 106-107, 110-111, 119-121, 124-127 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 3).

Joh. Bos e.a. (tekst), Vijftig jaar Nederlandse fruitteelt, Amsterdam (Contact) 1948.

Lode Baekelmans e.a. (tekst), Emmy Andriesse en Cas Oorthuys (foto’s), De Vlaamse steden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1948 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 6, idem serie: De schoonheid van België, deel 2, 1950).

Han G. Hoekstra (tekst), Emmy Andriesse en Cas Oorthuys (foto’s), Amsterdam in de vierjaargetijden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1948).

P.J. Mijksenaar (tekst), Emmy Andriesse en Cas Oorthuys (foto’s), Amsterdam, its beauty and character, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1949.

Evert Zandstra e.a. (tekst), Het water, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1950 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 7).

J.T.P. Bijhouwer e.a. (tekst), De steden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1951, afb. 1-7, 9-18, 20-23, 29-59, 62-65, 67-79, 82-94, 96, 99, 102-103, 105-122, 126-160 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 10).

Contact-Foto-Kalender 1954, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1953).

J. Algera (inl.), 60 Jaar hoofdbestuur PTT. 1893-1953, z.p. (PTT) 1954, p. 81, 93, 98-99, 105-106, 109, 111, 124-129, 131, 143-145, 151, 165, 188, 195, 217, 220, 226, 228, 239, 241, 243-245, 247-248, 251, 255, 259, 265-266, 268, 283-285.

Contact-Foto-Kalender 1955, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1954).

A. den Doolaard en Cas Oorthuys, De toekomst in uw handen, Delft (W.Gaade N.V.) z.j. (1955).

J.M. Fuchs, De beurt is aan. Gedenkboek, in opdracht van Reederij Van Swieten n.v. ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan 1855/1955, Wormerveer (Iris-Pers) z.j. (1955).

Catalogus tent. The Family of Man, New York (Museum of Modern Art) 1955, p. 152.

Contact-Foto-Kalender 1956. Een weekkalender van Nederland met foto’s van Cas Oorthuys, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1955).

Contact-Foto-Kalender 1957, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1956).

Contact-Foto-Kalender 1958, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1957).

E. Elias (tekst), Meteoor beton. 50 Jaren Meteoor beton. 1907-1957, z.p., z.j. (ca. 1957) , p. 2, 6, 8, 36-37, 48-51, 53, 73, 75-76, 78, 80-82, 84-91, 94, 98-99, 102, 105-111, 114.

Contact-Foto-Kalender 1959, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1958).

Paul Rodenko en G.S.K. Blaauw, Vuur aan zee, IJmuiden (Hoogovens) 1958, p. 6-7, 14, 20-25, 27, 34, 38, 58-59, 62, 64.

J.J. Vriend (tekst), Architectuur van deze eeuw, Amsterdam (Contact) 1959, p. 54, 96, 115, 129, 142, 153, 166, 170, 173-174, 190 (serie: De schoonheid van ons land. Architectuur, deel 16).

Contact-Steden-Kalender 1960, Amsterdam (Contact) 1959.

A. Knoppers-Kooiman en J. Duyvetter (samenstelling), Trachtenland Holland – Einst und jetzt, z.p., z.j. (ca. 1959), afb. 2-4, 10, 14-15, 18, 22, 24-25, 33, 36.

Jan Mastenbroek (tekst), Netherlands Doek and Shipbuilding Company, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (ca. 1959),voor p. 1,6-15, 18-20, 22, 25, 28, 30-32, 34-40.

L. Harpman en P.A. Becx (red.), PLEM 1909-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de N.V. Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij te Maastricht, Maastricht z.j. (ca. 1959), ongepag.

D.A. Piers, Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité over de periode negentienhonderd vierendertig tot en met negentienhonderd negenenvijftig, z.p. (Den Haag) (Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité) z.j. (1960), 11 foto’s voor p. 1, 12 foto’s na p. 360.

Eldert Willems (samenstelling), In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek, z.p. (Amsterdam) (Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels) 1960.

W. von Dahlembergk, Graphia Hans Gundlach GMBH Bielefeld. Entwicklung und Bedeutung eines graphischen Grossbetriebes 1929-1960, z.p. (Bielefeld) 1960.

Jan Mastenbroek (tekst), Ahob. Automatische halve overwegbomen, Utrecht (N.V. Nederlandsche Spoorwegen) 1960.

A.F. Kamp, N.V. Billiton Maatschappij. 1860/1960. Een eeuw in woord en beeld, Den Haag 1960, afb. 29-55, 112-139 (idem: De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/N.V. Billiton Maatschappij ‘s-Gravenhage, Den Haag z .j. (1960) tekst is korter, foto’s zijn gelijk).

Cindu. Verslag van de Raad van Bestuur van Chemische Industrie Uithoorn N.V. over het boekjaar 1960, Uithoorn 1961, ongepag.

J.B.O. Born en M. van Marwijk Kooy, Cindu. Chemische Industrie Uithoorn n.v. Heterogeen evenwicht, Uithoorn (Cindu) 1961, omslag, ongepag.

Bouwmeesters en bouwers. Serie Beroepenvoorlichting no. 6, Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs 1961, p. 4, 6, 9-10, 18, 26, 28.

Tjits Veenstra en R. Kramer, Piep, zei de muis. Voor de 1e helft van het 1e leerjaar, Zeist (Dijkstra) 1961, p. 2, 4-47 (serie: Op weg door de wereld. Methode voor organisch onderwijs voor de lagere school, deel 1).

Max Dendermonde, Nieuwe tijden nieuwe schakels. De eerste vijftig jaren van de A.K.U., Wormerveer (Meijer) z.j. (1961).

H. George Franks, Holland’s Industries Stride Ahead. The New Netherlands of the 1960’s, z.p. (Federation of Netherlands Industries) z.j. (1961), omslag, na p. 28, na p. 44, na p. 52, na p. 76, na p. 100, na p. 132, na p. 148, na p. 156, na p. 164, na p. 180, na p. 228.

Dick Steenkamp (tekst), Plan Hoog Catharijne. Bijdrage tot Utrechts centrumfunctie. Opgesteld door N.V. Maatschappij voor Projektontwikkeling ‘EMPEO’, Utrecht (N.V. Maatschappij voor Projektontwikkeling ‘EMPEO’) 1962, omslag, p. 4, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 34-36.

F.W.S. Thienen en J. Duyvetter (tekst), Klederdrachten, Amsterdam (Contact) 1962 (serie: De schoonheid van ons land. Land en volk, deel 18).

Max Dendermonde (tekst), De som der delen. N.V. Werf Gusto v/h Firma A.F. Smulders Schiedam 1862-1962, Wormerveer (Meijer’s Industriële Uitgeverij) z.j. (ca. 1962), p. 18, 21-22, 24, 26-27, 30, 32, 37, 40, 42, 45-49, 55-58, 61, 63-64,67.

Gerrit Kouwenaar (tekst), Amsterdam onze hoofdstad, Amsterdam (Contact) 1963. (idem Duitse en Engelse editie).

A. den Doolaard, Vakantieland Joegoslavië, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1963 (gebaseerd op de reispocket Joegoslavië).

Frans Mandos (samenstelling), 75 Jaar bouwen. Van ambacht tot industrie 1889-1964, Best (N.V. Internationale Bouwcompagnie v/h Fa. H. van Heesewijk) 1964.

Nico Verhoeven (tekst), Licht bouwen, z.p., 1965, (serie: Stichting Centrum Bouwen in Staal, no. 212).

A. Alberts (tekst), Nederland tussen verleden en toekomst, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1966. (idem Duitse, Engelse en Spaanse editie).

Bert Schierbeek, Taal & teken, z.p. (Amsterdam) (Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels) z.j. (1965).

E. Zandstra, Vakantie in Limburg, Amsterdam (Contact) z.j. (1966) (gebaseerd op de reispocket Limburg en het boek Zwervend door Nederland).

N.V. Nederlandse Spoorwegen. Jaarverslag 1966, Utrecht 1967, omslag, p. 2-3, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 33-34, 37, 39, 42;43, 47.

Wim Alings Jr. (tekst), Reisvlinders vangen, Amsterdam (Contact) 1967, na p.48.

Rudolf Hagelstange, Das gute Mass. Eine Brücke nach Holland, München (Verlag Mensch und Arbeit) 1967, p. 48-50, 62-64, 107, 132-133, 142-144, 161, 193-197, 207-208, 258-259.

David Jawerth e.a. (tekst), Bouwen ’67. Van traditionele naar industriële bouwmethoden / Batir ’67. Des méthodes de construction traditionelles vers les méthodes industrielies, z.p. (N.V. Internationale Bouw Compagnie) z.j. (ca. 1967), p. 2, 4, 18-19, 22, 24, 26, 30, 44, 46-47, 49-50, 52-55, 65, 74-80, 82-87.

A.F. Kamp, ‘s Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank, Haarlem (Tjeenk Willing & Zoon) 1968, p. 2, 10, 80, 89, 94-105, 111, 113-128.

Frida Terlouw, Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland, Wormerveer (Meijer) 1969, ongepag.

SHV. Steenkolen-Handelsvereeniging nv. Jaarverslag 1969, z.p. (Utrecht) 1970, p. 23-47.

SHV. Steenkolen-Handelsvereeniging nv. Jaarverslag 1970, z.p. (Utrecht) 1971, p. 15-18, 21-24, 27-30, 33-36, 39-42.

Grasso. Grasso’s Koninklijke Machinefabrieken nv. Jaarverslag 1972, Den Bosch 1973, p. 7-10, 33-44.

Thyssen-Bornemisza Group nv. Jaarverslag 1972, Amstelveen 1974, p. 8-11. 17-24.

Sacheverell Sitwell, The Netherlands, Londen (B.T. Batsford Ltd.) 1974.

Max Dendermonde e.a. (tekst), Environmental design, Amersfoort (Environmental Design bv) 1974, p. 14-16, 26-27, 30-32, 46, 48-49, 56-61, 66-69, 72, 84-87, 92, 98-100, 102-103, 106-107.

(Agenda) Holland 75, Lochem (Lochem Druk) z.j. (1974).

Constance Nieuwhoff (tekst), Willem Diepraam en Cas Oorthuys (foto’s), Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland, Amsterdam (Contact) 1976.

Een vinger in de wind. Eenentwintig opstellen aangeboden op 2 mei 1977 aan dr. J. de Vries, Utrecht (Verenigde Bedrijven Bredero n.v.) 1977, p. 16, 26, 46, 86, 92, 100, 102-122, 114-117, 120-130, 132-148, 170, 176, 186, 231, 264-271, 273-277, 279, 284, 286-290, 294-295, 302, 304-305.

(Kalender) ENWB. Eerste enige echte Nederlandsche wielrijdersbond 1978 1984 1989 1995, Amersfoort (ENWB) 1977.

Hans Bouma (tekst), Cas Oorthuys en Ernst Nieuwenhuis (foto’s), Leve het oude ambacht, Laren (Luitingh) 1978.

Constance Nieuwhoff (tekst), Willem Diepraam en Cas Oorthuys (foto’s), Klederdrachten, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1984.

Diethart Kerbs en Carry Lakerveld, Die untergetauchte Kamera. Fotografie im Widerstand. Amsterdam 1940-1945, Kreuzberg (Dirk Nishen Verlag) 1987, omslag, p. 3, 6-7, 10-11, 13-14, 20-22, 24-27, 29 (serie: Edition Photothek XVIII).

Frans van Waarden, Bert de Vroom en Jan Laurier, Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokkenen uit de Twentse textiel¬industrie, Zutphen (De Walburg Pers) 1987, omslag, frontispice, p. 16, 26, 28, 36, 116, 122, 128, 166, 200, 209.

HP. Haagse Post (16 juli 1988) 28/29, omslag, p. 13-15, 17, 20-22, 28, 30-31, 33-39, 44-46, 48, 51-55, 59-61, 64-65, 67, 69, 72-73, 75, 78-79.

Bea Brommer e.a., IJzersterk mensenwerk. IJzer en staal in industrie en kunst, Helmond (Gemeentemuseum) 1989, p. 98-108.

M.P.H.M. Roumen, De Nederlandse trekpaardenfokkerij, z.p., z.j. (ca. 1990), p. 43, 49, 61, 67, 75, 77-78, 80, 82, 84, 87-88, 94, 97, 99, 104.

Aad Speksnijder (samenstelling/eindred.), Rotterdam, dynamische stad 1950-1990, Rotterdam (DUO/DUO) z.j. (1990).

Het vaderland in Europa, Vrij Nederland 29 juni 1991, omslag, p. 7, 10, 12, 22, 24, 26, 28,31,35.

Rotterdam 1950-’60, Rotterdam (DUO/DUO) 1992.

Willem van Zoetendaal (samenstelling), Cas Oorthuys. Werken in de bouw 1946-66, Rotterdam (DUO/DUO) 1992.

Werkend Nederland 1945-1970, in Het Parool (wekelijks één foto) 25 maart-3 juni 1992, 19 juni 1992, 2 september-14 oktober 1992, 28 oktober 1992, 11 november-18 november 1992, 2 december 1992-9 juni 1993.

Maria Heiden en Willem van Zoetendaal (samenstelling), Hotel New York, Rotterdam 1993, p. 2, 13, 19, 33, 46-49.

Het Parool 6 maart 1993, p. 22-23.

NRC Handelsblad 20 maart 1993, Zaterdags Bijvoegsel, p. 1.

Contact-foto-pockets:

Jan Brusse (tekst), Bonjour Paris. Bonsoir Paris. Au revoir Paris. Parijse begroetingen, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1951) (idem Duitse en Franse editie).

CJ. Kelk (tekst), Dit is ons land Nederland, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1952) (idem Duitse, Engelse, Franse en Spaanse editie).

Han G. Hoekstra (tekst), Dit is onze hoofdstad Amsterdam, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1952) (idem Duitse, Engelse en Franse editie).

Ch.A. Cocheret (tekst), Dit is onze havenstad Rotterdam, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1952) (idem Duitse, Engelse en Franse editie).

Neville Braybrooke (tekst), Dit is Londen, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1953 (idem Duitse en Engelse editie).

Jan Brusse (tekst), De Franse Rivièra. Van Marseille tot Menton, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1954) (idem Engelse editie).

Benno Premsela (tekst), Dit is Florence, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1954).

K. Jonckheere (tekst), Dit is België, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1955) (idem Amerikaanse, Engelse en Franse editie).

Evert Zandstra (tekst), Dit is Oostenrijk, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1956.

René Patris (tekst), Dit is Rome, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1956).

Bert Schierbeek (tekst), Hart van Spanje, Amsterdam/Antwerpen (1956) (idem Duitse editie).

H. Molendijk (tekst), Dit is Amersfoort, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1957) (idem Duitse en Engelse editie).

A. den Doolaard (tekst), Dit is Joegoslavië, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1957).

A. den Doolaard (tekst), Dit is Venetië, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1958.

B. Delépinne (tekst), Dit is Brussel, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1958 (idem Duitse en Franse editie).

Marise Ferro (tekst), Dit is de Italiaanse Rivièra, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1958).

A. den Doolaard (tekst), Dit is Griekenland. Het vasteland, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1958.

A. den Doolaard (tekst), Dit is Griekenland. De eilanden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. (1959).

A.B. Wigman en A.M. Hammacher (tekst), Dit is het nationale park De Hoge Veluwe, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1960 (idem Duitse en Engelse editie).

H.J.A. Schintz (tekst), Dit is Zwitserland, Amsterdam/ Antwerpen (Contact) z.j. (1960).

P. Cressard (tekst), Dit is Bretagne, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1961 (idem Franse editie).

Paul Ahnne (tekst), Dit is de Elzas, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1961 (idem Franse editie).

M. Pezet (tekst), Dit is de Provence, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1962.

Bert Schierbeek (tekst), Dit is Enschede, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1962 (idem Duitse en Engelse editie).

R. Penrose (tekst), Oxford & Cambridge, Amsterdam (Contact) z.j. (1962) (idem Engelse editie).

Jean A. Schalenbeek (tekst), De Balearen, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1964.

W. Alings Jr. (tekst), Napels en omgeving, Amsterdam (Contact) z.j. (1964) (idem Engelse editie).

Garmt Stuiveling (tekst), Dit is Hilversum, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1964 (idem Duitse en Engelse editie).

Wim Alings Jr. (tekst), De Italiaanse meren, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1965.

Contact-reis-pockets:

Evert Zandstra (tekst), Overijssel, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j. Auteur onbekend, De Vogezen.

Lotharingen en de Elzas, Amsterdam/Antwerpen (Contact) z.j.

Evert Zandstra (tekst), Gelderland, Amsterdam / Antwerpen (Contact) 1953.

Evert Zandstra (tekst), De Ardennen, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1953.

Evert Zandstra (tekst), Luxemburg, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1953.

Evert Zandstra (tekst), De Waddeneilanden, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1954.

Evert Zandstra (tekst), Tirol & Vorarlberg, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1954.

A. den Doolaard (tekst), Joegoslavië, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1956.

Evert Zandstra (tekst), Limburg, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1957.

Evert Zandstra (tekst), Tessin, Amsterdam/Antwerpen (Contact) 1959 (idem: Vakantie in Tessin, 1959).

Secundaire bibliografie

Auteur onbekend, Levensbeschrijving en werk van Cas Oorthuys, in LOI-Cursus Amsterdam, Amsterdam z.j, p. 268-269.

A.B. (= Adriaan Boer), Fototentoonstelling “Moeder en kind”, in Bedrijfsfotografie 19 (25 juni 1932) 13, p. 380-382.

Catalogus tent. Foto ’48, Kroniek van Kunst en Kultuur 1948 (speciale editie), p. 3, 8, 20, 29 (met foto’s).

Auteur onbekend, Werk van fotografen, in De week in beeld (16 oktober 1948) 29.

Jan van Keulen, Cas Oorthuys fotografeerde De schoonheid van ons land. Het water, in De Groene Amsterdammer 16 juni 1951.

Catalogus tent. Photographie, Amsterdam (Stedelijk Museum) 1952, ongepag. (met foto’s).

Jan van Keulen, Photographie. Nieuwe tak van beeldende kunst?, in De Groene Amsterdammer 19 april 1952.

Auteur onbekend, De toekomst in uw handen. Voordracht door A. den Doolaard, in Het Vaderland 13 december 1955.

Auteur onbekend, Al proevend en etend met Cas Oorthuys, in Bouquet (winter 1956-1957) 4, p. 12-19 (met foto’s).

Peter Hunter, The GKf. A federation of photographers in Amsterdam, in Photography oktober 1958, p. 25-30, 61.

Adri de Waard, Een halve eeuw hoffotografie, in De Spiegel 25 (april 1959) 30, p. 8-16, 36.

Auteur onbekend, De dynamiek van een havenstad. Rotterdam, in Elseviers Weekblad 11 juli 1959, p. 48 (met foto’s).

Auteur onbekend, Rotterdam. Dynamische stad, in De Groene Amsterdammer 18 juli 1959 (met foto’s).

Auteur onbekend, Oorthuys fotografeerde Rotterdams dynamiek, in Algemeen Handelsblad 24 juli 1959.

K.F., Rotterdam. Fotoboek van Cas Oorthuys, in De Linie 8 augustus 1959, p. 7.

Cor van Berkel, Het huidige nieuwe Rotterdam een fotogenieke stad. Nieuwe Rotterdamse prentenboeken, in Het Vaderland 8 augustus 1959.

Theo Ramaker, Een monument voor de Maasstad – in 236 foto’s -, in PS. Wekelijks bijvoegsel van Het Parool (19 september 1959) 4508, p. 1,3.

H.F. van Loon en J. Punt, Ook Nederland heeft foto-graven. Wij presenteren u: Onze camera adel, in De Telegraaf 19 maart 1960.

Frans Stoppelman, Cas Oorthuys. Een fotograaf zonder studio, in Focus 45 (25 juni 1960) 13, p. 419-428 (met foto’s).

J.D. de Jong, Eerste verzameling in Europa foto’s ‘an sich’. Foto-expositie Stedelijk Museum Amsterdam, in Friese Koerier 19 november 1960.

Auteur onbekend, Boek als monument, in Leeuwarder Courant 2 oktober 1962.

Amsterdammer, Een boek boordevol Amsterdam, in De Groene Amsterdammer 12 oktober 1963.

Paul Engle, Scholars and stones, in The New York Times Book Review 22 december 1963, p. 7 (met foto’s).

Auteur onbekend, Lowlander looks at the high, in The Times 24 januari 1964.

Auteur onbekend, Fotoboek van Cas Oorthuys bekroond met prijs ANWB. Eerste bekroning in dit genre, in Het Binnenhof 29 mei 1964.

H. Crouwenhoven en C.L. Doeven, 1/4 Miljoen foto’s, in Naar meer binding 18 (juni 1964) 3, p. 64-68, 71 (met foto’s).

Auteur onbekend, Cas Oorthuys: vraag niet wat een werk voor twee kleine zegeltjes, in De Nieuwe Limburger 8 juli 1964.

Hans Kessens, Nederland, prachtige serie foto’s van Cas Oorthuys, in Het Vrije Volk 12 november 1966.

M. Kleerekoper, Nederland, prachtige serie foto’s van Cas Oorthuys, in Het Vrije Volk 3 december 1966.

Auteur onbekend, Nederland: vol onrust van beweging en geluid, in Nieuwe Rotterdamsche Courant 24 december 1966.

The Guardian 27 februari 1967.

A. den Doolaard, Cas Oorthuys zestig jaar, in De Gelderlander 9 november 1968.

De Uitkrant (Amsterdam) november 1969.

Auteur onbekend, Cas Oorthuys met fotoboek en expositie, in Het Parool 1 november 1969.

Auteur onbekend, ‘Ik wil alleen maar candid fotografie’. Cas Oorthuys exposeert in Amsterdam, in Het Vrije Volk 6 november 1969.

Auteur onbekend, Cas Oorthuys “Over mensen” in Stedelijk, in Dagblad van het Oosten 8 november 1969.

D.P. van W., Mensen, in Dagblad van West-Friesland 8 november 1969.

Kronkel, Mensen, in Het Parool 10 november 1969.

Auteur onbekend, Op expositie te Amsterdam: de andere Oorthuys, in Het Binnenhof 11 november 1969.

Urias Nooteboom, Cas Oorthuys “over mensen”, in Limburgs Dagblad 19 november 1969.

Han G. Hoekstra, Cas Oorthuys en de mensen. Tegelijk fotoboek en expositie, in Het Parool 19 november 1969.

Paul Witteman, Cas Oorthuys: Een fotograaf moet altijd onderweg zijn, in De Tijd 21 november 1969.

Paul Witteman, Cas Oorthuys: Een fotograaf moet altijd onderweg zijn. Boek en tentoonstelling uit half miljoen F na 30 jaar “knip”, in De Tijd 22 november 1969.

vk, Cas Oorthuys aan het woord, in De Groene Amsterdammer 22 november 1969, p. 5 (met foto’s).

J.K., Meesterlijke terugblik. Nieuw fotoboek van Cas Oorthuys, in De Gelderlander 25 november 1969.

Ad. J. Odijk, “Ecce Homo” van Cas Oorthuys, in De Volkskrant 28 november 1969.

Theo Ramaker, Cas Oorthuys: 30 jaar werk samengevat in foto’s van mensen, in De Journalist 1 december 1969, p. 18-19 (met foto’s).

Edith Kruidhof, Fotograaf Cas Oorthuys is de mens niet vergeten, in Utrechts Nieuwsblad 4 december 1969.

Met foto’s vertellen, (interview van Ralph Prins met Cas Oorthuys), in Wereldkroniek (17 december 1969-3 januari 1970) 1, ongepag. (met foto’s).

S.D., “Mensen”: Verzameling “ongebruikte” foto’s van Cas Oorthuys, in Brabants Dagblad 23 december 1969.

Catalogus tent. Kontrasten. 22 Nederlandse kunstenaars, Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1970, p. 18-19.

Auteur onbekend, “Mensen” indrukwekkende “bekentenis” van Oorthuys, in Haagsche Courant 9 januari 1970.

R. Boltendal, Fotografen zien mensen, in Leeuwarder Courant 17 januari 1970.

Auteur onbekend, Het laatste jaar 1944-45. Ontroerend fotoboek van oorlogswinter, in Het Binnenhof 2 mei 1970.

A. de Kool, Het jaar vóór de bevrijding, in NRC Handelsblad 2 mei 1970.

Ben Maandag, Oorthuys legde vast waar woorden ontbraken, in Het Vrije Volk 2 mei 1970.

D.P. van Wigcheren, “Het laatste jaar” bezetting in foto’s, in Enkhuizer Courant 4 mei 1970.

Auteur onbekend, Unieke serie platen uit 1944-45, in Leeuwarder Courant 4 mei 1970.

Auteur onbekend, Het laatste jaar 1944-1945, in Trouw 4 mei 1970.

Auteur onbekend, Fotoboek Oorthuys reikt verder dan één oorlogsjaar, in Limburgs Dagblad 6 juni 1970.

A.H., “Zwervend door Nederland”. Dat belachelijke stukje grond dat Nederland heet, in Holland Silhouet 1 juli 1970.

Auteur onbekend, Ons land is mooi in fotoboek “Zwervend door Nederland”, in Nieuwsblad van het Zuiden 16 juli 1970.

Jan Roelfs, Cas Oorthuys. ‘Eigenlijk maak je met fotograferen inbreuk op andermans leven’, in Trouw 15 december 1970.

Jan Roelfs, Cas Oorthuys. ‘Eigenlijk maak je met fotograferen inbreuk op andermans leven, in Trouw (kerstbijlage) december 1970.

Guus Heilegers en Sikke Doele, De Friese Galerij. Foto’s van Cas Oorthuys in Wolvega. “Mensen”: keuze uit 30 jaar, in Leeuwarder Courant 11 mei 1973.

Marja Roscam Abbing, De Cas Oorthuysstraat. Ik ben bewust on-esthetisch, in NRC Handelsblad 6 juli 1973.

Frank Tiesing, (zonder titel), in Utrechts Nieuwsblad 24 december 1974, kerstbijlage, p. 1-5 (met foto’s).

Walter Barten, Tussen verstilde bespiegeling en meeslepende getuigenis. Foto’s van Amsterdam in het Van Goghmuseum, in De Groene Amsterdammer 23 juli 1975.

A. den Doolaard, Cas Oorthuys, in De Gelderlander 24 juli 1975.

Auteur onbekend, Cas Oorthuys overleden, in Haagsche Courant 24 juli 1975.

Auteur onbekend, Oorthuys was sterk sociaal bewogen fotograaf, in Het Parool 24 juli 1975.

Auteur onbekend, Cas Oorthuys overleden, in De Volkskrant 24 juli 1975.

Bas Roodnat, Cas Oorthuys: geëngageerd, creatief vakman, in NRC Handelsblad 25 juli 1975.

Wim Alings, Cas Oorthuys, in De Groene Amsterdammer 30 juli 1975.

Willem K. Coumans, Cas Oorthuys (1908-1975). Fotograaf van het laatste jaar, in Foto 30 (november 1975) 11, p. 41.

Ursula den Tex (eindred.), De bevrijde camera, Vrij Nederland-Bijvoegsel (15 mei 1976) 20, p. 14-15, 17, 19-20, 23, 27-31, 34, 38-39, 41, 43, 45, 47 (met foto’s).

Auteur onbekend, Foto-archief Cas Oorthuys, in Het Financieele Dagblad 22 oktober 1976.

Leo J. Leeuwis, Het geweldige beeldverhaal dat niet stokte. “Innerlijke ontferming” van Cas Oorthuys is nog steeds actueel, in Nijkerkse Courant 24 december 1976 (met foto’s).

Els Barents (red.), Fotografie in Nederland 1940-1975, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1978, p. 7-8, 10, 12-14, 17, 22, 24, 29-30, 42-43, 111, 113, 117, 121 (met foto’s), losse biografie.

Flip Bool en Kees Broos (red.), Fotografie in Nederland 1920-1940, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1979, p. 46-48, 55-56, 60, 75-76, 78, 84, 89, 94-97, 117-119, 122, 124-125, 127, 130-131, 135, 137, 140, 142, 156 (met foto’s).

Auteur onbekend, Waterlooplein in prachtig fotoboek, in Koerier Kombinatie 1979.

Brochure tent. De illegale camera, Amsterdam (Paleis op de Dam) 1980.

De illegale camera. Beelden uit een bezette stad, in Vrij Nederland-Bijvoegsel (3 mei 1980) 18, p. 35-39.

Sybrand Hekking, Cas Oorthuys fotograaf 1908-1975, Amsterdam (Fragment) 1982 (serie: De geschiedenis van de fotografie 2).

Maarten Kloos, Foto’s van Oorthuys kloppen altijd, in De Volkskrant s20 augustus 1982.

Auteur onbekend, Selectie uit half miljoen foto’s. Expositie en boek fotograaf Cas Oorthuys, in Leidsch Dagblad 23 augustus 1982.

Bas Roodnat, Portret van fotograaf Cas Oorthuys. In zwart, grijs en wit, in NRC Handelsblad 10 september 1982.

Pauline Terreehorst, Foto-expositie toont vooruitgang, in De Volkskrant 1 november 1983.

Hedwig Saam, Cas Oorthuys. De esthetiek van het alledaagse, in GKf Bulletin juni 1984, p. 10-11.

Tom Rooduijn, Een definitief verleden. John Fernhouts film over Cas Oorthuys en drie generaties Toorop, in NRC Handelsblad 9 november 1984.

Henk Linse, Cas Oorthuys. TV-portret van een bewogen fotograaf, in De Gooi en Eemlander 17 november 1984.

Ben Kroon, De wereld van Cas Oorthuys, in Studio 17 november 1984, p. 8-9 (met foto’s).

Wim Alings, TV-film over fotograaf Cas Oorthuys, in AVRO-Televizier (17 november 1984) 46. p. 81-83 (met foto’s).

Sylvia Verduin, Het verontwaardigde oog van Cas Oorthuys. Portret van een typische zwart-wit fotograaf, in VARA Gids 17 november 1984.

Rolf Bos, Sober zwart/wit beeld in film over fotograaf Cas Oorthuys, in De Volkskrant 17 november 1984.

Hripsimé Visser, De Ondergedoken Camera, in Trouw 29 december 1984.

Michèle en Michel Auer, Encyclopédie internationale des photographes de 1839 à nos jours. L-Z, Hermance (Camera Obscura) 1985.

Remco Campert (inl.), Amsterdam 1950-1959 20 fotografen, Amsterdam (Fragment) 1985, ongepag., afb. 10, 18, 20-21.

ppk, Cas Oorthuys. Gekleurd fotograaf in zwart/wit, in Foto & Doka (1985) 7, p. 50-54 (met foto’s).

Pauline Terreehorst, Boerenkaas-realisme en grootsteedse grandeur. Gemeente-archief Amsterdam boort met fotocollectie goudmijn aan, in De Volkskrant 12 oktober 1985.

Johan Dirkx (red.), Luz, Camera, Amsterdam. Jacob Olie Cas Oorthuys Sergio Zalis, Rio de Janeiro 1986, p. 14-18 (met foto’s).

K.M., Het Nederlandse fotoboek, in Catalogus tent. Foto ’86, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1986, p. 79-82.

Willem Ellenbroek, Fotografen van de wederopbouw, in De Volkskrant 9 mei 1986.

Marlise Simons, Foto’s inspireren Rio de Janeiro. Selectie uit Amsterdams archief op tournee in Brazilië, in NRC Handelsblad 1 juli 1986.

Bas Roodnat, Een nieuwe visie op het onbekende. Tentoonstelling in Sittard met werk van veertien reizende fotografen, in NRC Handelsblad 31 juli 1986.

A. de Jonge-Vermeulen, Cas Oorthuys, in Colin Naylor (ed.), Contemporary photographers, Chicago/Londen (St. James Press) 1988, 2de dr., p. 776-777.

Flip Bool, Cas Oorthuys, in Ingeborg Th. Leijerzapf e.a., Roots & Turns. 20th Century photography in The Netherlands, Den Haag (SDU Publishers) 1988, p. 66-71, 170 (met foto’s).

Joost van den Hooft, Reve en Hermans in het urinoir. ‘Pijnlijke’ foto’s in boekvorm, in Het Vrije Volk 11 februari 1988.

Matthijs van Nieuwkerk, Hermans en Reve in Amsterdam van ’54, in Het Parool 19 februari 1988.

Auteur onbekend, Hermans wil ‘melige’ foto’s niet meer zien, in De Volkskrant 26 februari 1988.

Bas Roodnat, Ooit leken Hermans en Reve echt dikke vrienden. Expositie en fotoboekje van Cas Oorthuys roepen definitief voorbij verleden op, in NRC Handelsblad 27 februari 1988.

Auteur onbekend, Gewraakte foto’s, in Haagsche Courant 4 maart 1988.

Willem K. Coumans, Cas Oorthuys was altijd onderweg, in Foto 43 (mei 1988) 5, p. 81-83 (met foto’s).

Bas Roodnat, Tegen de huizen slaan echo’s van soldatenlaarzen. Foto’s van dagelijks leven in oorlogsjaren op expositie in Amsterdams Verzetsmuseum, in NRC Handelsblad 6 augustus 1988.

Emma Brunt, Een levensgevaarlijk schimmenspel. In gesprek met Frits Kahlenberg, oprichter van De ondergedoken camera, in Elsevier 44 (3 september 1988) 35, p. 94-95, 97, 99-101.

Mattie Boom, Foto in omslag. Het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945, Amsterdam (Fragment) 1989, p. 12-13, 15-17, 19, 21-25, 27, 37-39, 42, 44, 51-52, 57, 62-63, 67-68, 71-72, 74, 81-85, 87, 99- 101, 131-132 (met foto’s).

Kees Broos en Flip Bool, De Nieuwe Fotografie in Nederland, Amsterdam (Fragment) 1989, p. 11, 26, 28-29, 31, 35, 37-38, 40, 71, 92, 102-103, 128-129, 139 (met foto’s).

Catalogus tent. 89 Fotografie, Venlo etc. (Museum van Bommel van Dam etc.) 1989, p. 29, 31.

Dick Maan en John van der Ree, Typofoto/elementaire typografie in Nederland, Utrecht/Antwerpen (Veen/Reflex) 1990, p. 37-38, 74-75, 104, 107.

Flip Bool en Herman Hoeneveld, Fotografen aan het werk voor Randstad, Diemen (Randstad Uitzendbureau bv) 1990, ongepag. (met foto’s).

Catalogus tent. Cas Oorthuys, New York (Howard Greenberg Photofind Gallery) 1990, (met foto’s).

Josephine van Bennekom, Twee gesprekken. Lydia Oorthuys-Krienen en Tineke de Boer-Prins over het Nederlands Fotoarchief, in GKf Bulletin (1990) 2, p. 4-5.

WvH, Dynamisch Rotterdam geobsedeerd vastgelegd, in Port of Rotterdam Magazine (1990) 2, p. 44-45.

Auteur onbekend, Een hommage aan Cas Oorthuys. Rotterdam, dynamische stad, deel 2, in Kamer van Koophandel (februari 1990) 2.

Auteur onbekend, Cas Oorthuys. Textielportretten, in Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur 8 (1990) 4.

Hripsimé Visser, Confrontaties, in Perspektief (mei 1990) 38, p. 27-41.

Hans Baaij, De kracht van Cas Oorthuys. Rotterdam, dynamische stad 1950-1990, in Het Gebaar. Beeldende kunst in Rotterdam en omgeving 2 (juni 1990) 2, p. 6-7.

Hans Baaij, Nieuw fotoboek van Cas Oorthuys, in Rotterdam. Punt uit juni/september 1990.

Peter Charpentier, Samen met Cas Oorthuys. Een nieuwe dynamische stad, in P/F Professionele Fotografie (augustus/september 1990) 4, p. 24-25 (met foto’s).

Wim Alings, Cas Oorthuys. ‘Ik draai gewoon almaar rond en denk: nu heb ik het’, in Vrij Nederland Bijvoegsel (11 augustus 1990) 32, omslag, p. 4-15 (met foto’s).

Josephine van Bennekom, Het Nederlands Fotoarchief verwerft negatievenarchief Cas Oorthuys, in Perspektief (september 1990) 39, p. 75.

Auteur onbekend, Fotodocument over veertig jaar ‘dynamisch’ Rotterdam, in Het Vrije Volk 1 september 1990, p. 21.

Fotodocument over veertig jaar ‘Dynamisch Rotterdam’, in Het Vrije Volk (weekeditie) 6 september 1990.

Rolf Bos, Klassiek Rotterdams materiaal van Cas Oorthuys heruitgegeven, in De Volkskrant 15 september 1990.

Menno Schenke, Rotterdam door het oog van de camera, in Algemeen Dagblad 4 oktober 1990.

Tracy Metz, In Oorthuys’ fotoarchief trekt de wereld aan het oog voorbij, in NRC Handelsblad 13 oktober 1990.

Katrien Gottlieb, Afscheid van wat niet vergeten mag worden. Fotoarchief Oorthuys verhuist, in Het Parool 22 oktober 1990.

Auteur onbekend, Rotterdam, dynamische stad 1950-1990, in Foto 45 (november 1990) 11, p. 82.

Willem Diepraam, Een beeld van Cas Oorthuys, Amsterdam (Fragment) 1991.

René Kok en Erik Somers (red. en samenstelling), De Ondergedoken Camera, Zwolle/Amsterdam (Waanders/RIOD) 1991 (met foto’s) (serie: Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog, 47).

Ingeborg Leijerzapf e.a. (tekst), Het beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw, Amsterdam (BIS) 1991, p. 103, 206.

Auteur onbekend, Textielportretten van Cas Oorthuys, in Textuur 8 (januari 1991) 29.

Carrie de Swaan, ‘Een beeld van Oorthuys’. Willem Diepraam expositie van Nederlands meest geziene fotograaf, in NRC Handelsblad 21 september 1991.

Willem Diepraam, Het tweede moment van Cas Oorthuys, in Vrij Nederland (21 september 1991) 38, omslag, p. 46-51 (met foto’s).

Katrien Gottlieb, Oorthuys is ondanks zichzelf kunstenaar, in Het Parool 25 september 1991.

Josephine van Bennekom, Portretten van de wederopbouw en de zelfkant. Fototentoonstelling van Cas Oorthuys en Ed van der Elsken, in Trouw 26 september 1991.

Flip Bool en Veronica Hekking, De Dam 7 mei 1945. Foto’s en Documenten, Leiden /Amsterdam (Primavera Pers/Focus) 1992 (met foto’s).

Mariëtte Haveman, Rotterdam, dynamische stad. Cas Oorthuys, in Kunstschrift 36 (maart/april 1992) 2, p. 52-54 (met foto’s).

Arjen Ribbens, De laatste resten tropisch België. Expositie van Cas Oorthuys’ Kongo-foto’s bij Brussel, in NRC Handelsblad 8 juli 1992.

Bert Schampers, Nederlands textiel voor Afrika. Foto-expositie in Brussel illustreert succes Helmondse fabriek, in De Stem 9 juli 1992.

Willem Ellenbroek, Verlaat portret van Congo gebed in vrolijkheid, in De Volkskrant 15 juli 1992.

Menno Schenke, Oorthuys in Afrika. Boek toont de kracht van zwart-wit fotografie, in Algemeen Dagblad 24 juli 1992.

Flip Bool, Steden van Europa in de jaren vijftig. Cas Oorthuys en Nico Jesse, in Artoteek Magazine 1 september 1992 (met foto’s).

Erik Somers en Herman Selier, Fotograferen in oorlogstijd. Uit het RIOD-Fotoarchief, in Vrij Nederland (31 oktober 1992) 44, p. 52-55, 58-59.

Flip Bool, De Nederlandse grenzen voorbij. Steden van Europa in de jaren vijftig, in GKf Bulletin (november 1992) 3, p. 10-14 (met foto’s).

Kees Broos en Paul Hefting, Dutch graphic design, Londen (Phaidon Press Ltd) 1993, p. 111, 113, 120-121, 157, 162, 213 (met foto’s).

Louis Zweers en Tineke Luijendijk (tekst), Foute foto’s. De geïllustreerde pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Zutphen (Walburg Pers) 1993.

Willem Ellenbroek, Op het ritme van de heimachine herrijzend Nederland, in De Volkskrant 20 maart 1993.

Postzegelontwerpen

Kinderzegels (5 zegels: Meisje met molen, Jongen met in aanbouw zijnde huizen, Vissersjongen, Fabrieksjongen en Stadskind), 1951.

Spoorwegjubileumzegels (2 zegels: Moderne stationsbeveiliging en Elektrisch treinstel 1964), 1964.

Bevrijdingszegel (Symbolische voorstelling), 1975.

Lidmaatschappen

VAF (Vereeniging Arbeiders-Fotografen), vanaf 1932.

BKVK, vanaf 1936 (medeoprichter en bestuurslid van de groep foto en film van de BKVK).

VANK, vanaf 1939.

GKf, vanaf 1945.

Onderscheidingen

1964 ANWB-prijs (bronzen plaquette en ƒ1000,-) voor het boek Amsterdam onze hoofdstad.

1971 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tentoonstellingen

1932 (g) Amsterdam, RAI, Moeder en kind.

1934 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Eerste Nationale Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1935 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Tweede Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1936 (g) Amsterdam, Gebouw De Geelvinck, De Olympiade Onder Dictatuur (DOOD).

1936 (g) Amsterdam, Verenigingsgebouw AAFV (Keizersgracht 428-430), Derde Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1937 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, foto ’37.

1939 (g) Amsterdam, Gebouw Leesmuseum, 5e Amsterdamse Kerstsalon van Fotografische Kunst (AAFV).

1945 (g) Amsterdam, Atelier Marius Meijboom, De Ondergedoken Camera.

1948 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Foto ’48.

1950 (g) Eindhoven, Stedelijk van Abbe Museum, Vakfotografie 1950.

1951 (g) Milaan, Palazzo di Brera, Mostra della Fotografiia Europea 1951.

1952 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Photographie.

1952 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Fotoschouw ’52.

1952 (g) Zaandijk, (A.F.V. Zaandijk).

1952 (g) Luzern, Kunsthaus, Weltausstellung der Photographie.

1952 (g) Rotterdam, ‘t Venster.

1953 (g) New York, Museum of Modern Art, Post-War European Photography.

1954 (g) Utrecht, Jaarbeurs, Voorjaarsbeurs.

1954/1955 (g) Saarbrücken, Staatliche Schule für Kunst und Handwerk, Subjektive Fotografie 2.

1955 (g) New York, Museum of Modern Art, The Family of Man.

1955 (g) Rotterdam, AHOY, E ’55.

1956 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Wij Mensen.

1957 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Hand en Machine (GKf).

1957 (g) Venetië, Sala Napoleonica, 1a Mostra Internazionale Biennale di Fotografia.

1958 (g) Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden, Foto’s GKf.

1960 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, (foto’s uit eigen collectie).

1960 (g) Rotterdam, Zie Gods schepping (internationale fototentoonstelling uitgaande van de Floriade Kommissie van het Konvent van Kerken te Rotterdam ter gelegenheid van de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade).

1961 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Dag Amsterdam.

1967 (g) Montreal, Wereldtentoonstelling.

1968 (g) Keulen, Weltausstellung: Die Frau (Photokina).

1969 (e) Amsterdam, Stedelijk Museum, Over mensen (Mensen/People).

1970 (e) IJmuiden, Bedrijfsrestaurant Hoogovens, Cas Oorthuys. Foto’s.

1970 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Foto-portret.

1970 (e) Bergen (N.H.), Kunstenaarscentrum Bergen (Plein 7), Mensen.

1970 (e) Leeuwarden, Prinsetún.

1970 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Mooie Vrijheid!?

1970 (g) Amsterdam, Nederlandse Kunststichting, Honderd jaar fotografie 1839-1939 (rondreizende tentoonstelling).

1970 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Kontrasten. 22 Nederlandse kunstenaars.

1971 (e) Amsterdam, Stedelijk Museum.

1971 (e) Helmond, ‘t Meyhuis, Mensen.

1971 (e) Moskou, Huis van de Vriendschap met de Volkeren van het Buitenland, (Mensen en Nederland foto’s) (rondreizende tentoonstelling: Leningrad, Kiev en Minsk).

1973 (e) Wolvega, Openbare Bibliotheek. Mensen.

1974 (e) Parijs, Amsterdam 700 ans. Exposition de photographies de Cas Oorthuys.

1974 (e) Amsterdam, Fotogalerie Fiolet, Images of nazi-terror/A free man ‘s camera.

1975 (g) Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh, Beelden van Amsterdam.

1975 (e) Amsterdam, ABN-Galerij.

1978/1979 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Fotografie in Nederland 1940-1975.

1979/1980 (g) Den Haag, Haags Gemeentemuseum, Foto 20-40.

1980 (e) Arnhem, Gemeente Museum.

1980 (g) Amsterdam, Paleis op de Dam. De Illegale Camera.

1980 (g) Amsterdam, Paleis op de Dam, Verzet en Vervolging 1933-19nu.

1982 (e) New York, Prakapas Gallery. The lllegal Camera.

1982 (e) Amsterdam, Stichting Wonen, Mensen en hun omgeving.

1983 (g) Rotterdam, Lijnbaancentrum, ‘Rotterdam gefotografeerd…’.

1983 (g) Amsterdam, SBK (N.Z. Voorburgwal 325), Fotografie in Nederland.

1984 (e) Utrecht, Galerie Ton Peek, Cas Oorthuys 1908-1975.

1984 (e) Amsterdam, De Verbeelding.

1985 (g) Amsterdam, Gemeentearchief, Amsterdam 1950-1959 20 fotografen.

1986 (g) Rotterdam, ‘Westersingel 8’, Nederlandse architectuurfotografie 1930-1960.

1986 (g) Amsterdam, Stichting Wonen, Fotobeeld: architectuur in de jaren 50 (Foto ’86).

1986 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Het Fotoboek. 4 Nederlandse fotografen in Parijs (Foto ’86).

1986 (g) Rio de Janeiro, Katholieke Universiteit, 100 jaar Amsterdam (rondreizende tentoonstelling door Brazilië).

1986 (g) Sittard, Het Kritzraedthuis, Nederlandse fotografen op reis, een keuze.

1988 (g) Houston, Sarah Campbell Blaffer Gallery, Roots & Turns. 20th Century photography in The Netherlands.

1988 (g) Amsterdam, Stedelijk Museum, Roots & Turns. Traditie en vernieuwing van de fotografie in Nederland vanaf 1900.

1988 (e) Rotterdam, Galerie Duo Duo, Cas Oorthuys. Foto’s/fotomontages.

1988 (g) Amsterdam, Verzetsmuseum, De ondergedoken camera.

1989 (g) Venlo, Museum van Bommel van Dam, 89 Fotografie (verkooptentoonstelling; gelijktijdig in Eindhoven, De Krabbedans, Zwolle, Librije Hedendaagse Kunst en Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst).

1989 (g) Helmond, Gemeentemuseum, IJzersterk mensenwerk.

1989/1990 (g) Amersfoort, De Zonnehof, Foto in omslag. Het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945.

1990 (e) New York, Howard Greenberg Photofind Gallery, Cas Oorthuys.

1990 (g) Rotterdam, Galerie Duo Duo, Fotografie Biënnale Rotterdam.

1990 (g) Rotterdam, Laurenskerk, Confrontaties. Nederlandse fotografen en hun betrokkenheid bij (inter)nationale conflicten.

1990/1991 (e) Tilburg, Nederlands Textiel Museum, Textielportretten van Cas Oorthuys.

1991 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Hel beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw.

1991 (g) Den Haag, Grote Kerk, Confrontaties. Nederlandse fotografen en hun betrokkenheid bij (inter)nationale conflicten.

1991 (g) Amsterdam, Nieuwe Kerk, Venetië gefotografeerd.

1991/1992 (e) Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, Cas Oorthuys (1908- 1975). Vintage prints.

1992 (g) Den Haag, Artoteek, Steden van Europa in de jaren vijftig.

1992 (g) Houston, The Illegal Camera.

1992 (e) Tervuren, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Cas Oorthuys – Guarenteed Real Dutch Congo.

1992 (g) Amsterdam, Mozes en Aaronkerk, Fotografie, geschiedenis, beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog.

1992/1993 (g) Rotterdam, Kunsthal, Rotterdam 1950-1960. Vijf fotografen – vijf boeken.

1992/1993 (g) Utrecht, Centraal Museum, Gerrit Th. Rietveld 1880-1964.

1993 (g) Den Haag, Artoteek, Op Scheveningen.

1993 (g) Den Haag, Grote Kerk, Kinderen van de wereld gezien door Nederlandse fotografen.

Televisieprogramma’s

1969 (3 november) Mensen (filmpje van Henk de By dat ook gedraaid werd bij de tentoonstelling Over mensen in het Stedelijk Museum).

1984 (18 november) Mijn generatie is zwart-wit (documentaire over Cas Oorthuys van John en Douwes Fernhout) (NOS).

1990 (22 oktober) NOS Laat (o.a. reportage over de verhuizing van het archief van Cas Oorthuys van Amsterdam naar Rotterdam) (NOS).

Bronnen

Leiden, Prentenkabinet, bibliotheek en documentatiebestand.

Rotterdam, Nederlands Fotoarchief.

Collecties

Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum

Amsterdam, Gemeentearchief.

Amsterdam, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD).

Amsterdam, Stedelijk Museum.

Den Haag, Haags Gemeentemuseum.

Essen, Museum Folkwang.

Haarlem, Stichting Nederlands Foto & Grafisch Centrum (Spaarnestad Fotoarchief).

Houston, The Museum of Fine Arts.

Leiden, Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden.

Leusden, Stichting Dunhill Dutch Photography.

Londen, Victoria & Albert Museum.

New Orleans, New Orleans Museum of Fine Art.

Rotterdam, Nederlands Fotomuseum.

Auteursrechten

De auteursrechten op het fotografisch oeuvre van Cas Oorthuys berusten bij het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam.